Quý I.2020 tổng diện tích gieo trồng tăng

Tình hình sản xuất trồng trọt ở Tây Ninh trong 3 tháng đầu năm 2020 tương đối ổn định, các cây trồng chính sinh trưởng, phát triển tốt.