Đại hội XIII của Đảng: Phóng viên tác nghiệp sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2

Cùng với các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Đại hội cũng sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2.