Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 28-29.5.2020, Đảng bộ Công an huyện Bến Cầu tổ chức đại hội đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.