Tây Ninh trước và sau 46 năm giải phóng

Nhìn lại 46 năm trước và sau ngày toàn thắng 30.4.1975 trên quê hương Tây Ninh, chúng ta thấy rằng, để đạt được thành tựu trên, xuất phát từ lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của Ðảng bộ, chính quyền tỉnh cùng với sự chung sức, đồng lòng “muôn người như một” của toàn dân Tây Ninh.