5 năm xây dựng nền biên phòng toàn dân: Những thành quả đáng khích lệ

Pháp luật 01-03-2024

5 năm qua, quân và dân Tây Ninh đã vận dụng, phát huy những thành tựu đạt được trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn trước đây, đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lê Quân