75.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Xã hội 22-01-2022

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Chính phủ quyết với tổng nguồn vốn tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, với mục tiêu đến năm 2025 sẽ  giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.

BTNO