Bảo đảm vaccine cho tiêm chủng mở rộng năm 2024

Nhằm bảo đảm kinh phí mua sắm vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024, Chính phủ đã ban hành ban hành Nghị quyết số 224 về phân bổ ngân sách nhà nước cho Chương trình.

BTNO