Bảo tàng "số hóa" hiện vật thời dịch

Trong đó, “số hóa” hiện vật và các nội dung trưng bày là giải pháp được nhiều bảo tàng lựa chọn và tích cực triển khai.

BTNO