Chia sẻ:

Bỏ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

Xã hội 29-11-2021

Bắt đầu từ ngày 10.12.2021, Nghị định 89/2021 Chính phủ có hiệu lực, công chức, viên chức sẽ không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI