Chia sẻ:

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế -xã hội

Chính trị 18-09-2021

Ngày 17.9, Bộ Chính trị đã họp để nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI