Bộ Y tế áp khung giá khám chữa bệnh mới

Các bệnh viện công điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, mỗi lượt khám 500.000 đồng, tiền giường nằm 4 triệu đồng một ngày. 

BTNO