Bộ Y tế đề xuất gia hạn lưu hành hơn 10.000 loại thuốc

Bộ Y tế đã vừa đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành với hơn 10.000 loại thuốc hết hiệu lực sau năm 2022.

BTNO