Các cấp Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh: Nỗ lực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Kinh tế 25-08-2023

Hội Nông dân có chức năng tập hợp, đoàn kết nông dân, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang