Chính thức vận hành 2 trạm Quan trắc nước mặt tự động đầu tiên tại Tây Ninh

Đây là công trình thuộc đề án “Đầu tư hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động và trang thiết bị quan trắc môi trường tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016- 2020”.