Chung tay xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 04-12-2023
Từ một xã nghèo sau chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) từng bước xây dựng lại quê hương. Dự kiến đến cuối năm 2023, xã Bàu Năng sẽ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đại Dương