Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành

Chính trị 27-02-2023

Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện, bám sát vào chủ đề năm quốc gia về dữ liệu số “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo giá trị mới”.

Nhật Quang