Có phương án giao nhận đề thi đảm bảo phòng dịch

Giáo dục 02-06-2022

Nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GDĐT cũng đề nghị các bố trí tại mỗi Điểm thi phòng thi riêng dành cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác.

BTNO