Công an tỉnh: Triển khai cung cấp dịch vụ công về cư trú trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Pháp luật 22-06-2021

Việc quản lý cư trú qua Cổng dịch vụ công sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh an toàn hệ thống, thực hiện đúng các quy trình bảo mật trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ công về cư trú.

Phương Thảo–Ngọc Diêu