Chia sẻ:

Công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu – núi Bà Đen”

tỉnh qua các thời kỳ đến dự lễ. “Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu – núi Bà Đen” là một trong những biểu tượng thờ mẫu điển hình ở Nam bộ.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI