Công tác Dân số tỉnh Tây Ninh: 60 năm xây dựng và phát triển

Xã hội 26-12-2021

Trong mọi hình thái kinh tế - xã hội, dân số luôn là lực lượng sản xuất, lại vừa là người tiêu dùng. Do vậy, dân số là động lực, là mục tiêu của phát triển và những biến đổi về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số chính là các yếu tố quan trọng liên quan đến phát triển.

Nhật Quang