Chia sẻ:

Đại dịch Covid-19 làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo

Xã hội 08-12-2021

Trong đại dịch Covid-19, người giàu trên thế giới ngày càng giàu, trong khi người nghèo càng trở nên khó khăn. Thực tế này được phản ánh trong Báo cáo Bất bình đẳng thế giới do một mạng lưới các nhà khoa học xã hội thực hiện.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI