Chia sẻ:

Đại tướng Phùng Quang Thanh và tầm nhìn chiến lược

Chính trị 15-09-2021

Sinh thời, Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn có tầm nhìn chiến lược, tư duy quyết đoán và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về “Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI