Đầu tư cho văn hóa cần có trọng tâm, trọng điểm

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 được đưa ra Quốc hội trong kỳ họp lần này. Theo đó, chương trình được thiết kế gồm 10 nội dung chính, trong đó xây dựng con người Việt Nam, cốt lõi là hệ giá trị chuẩn mực đạo đức và phát triển công nghiệp văn hóa là những điểm mới được nhấn mạnh hàng đầu. Bên hàng lang, các đại điểu cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 20225 - 2035 đưa ra đúng thời điểm, nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân nên cần có trọng tâm trọng điểm.

BTNO