Đề xuất đổi mới trong kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông

Giáo dục 15-05-2022

Theo Bộ GD&DT, việc kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông đã không phù hợp. Do đó, Bộ đề xuất 7 giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá, trong đó bao gồm xây dựng và ban hành quy định về chuẩn đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

BTNO