Đề xuất giảm thời gian ủ bệnh với COVID-19

Theo đề xuất của Bộ Y tế, với bệnh COVID-19, thời gian ủ bệnh trung bình từ 14 ngày giảm xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới là 28 ngày, giảm còn 8 ngày.

BTNO