Đề xuất quy trình cấp căn cước điện tử từ 1/7/2024

Pháp luật 23-02-2024

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất quy trình đăng ký căn cước điện tử đối với công dân Việt Nam bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7/2024, cùng thời điểm Luật Căn cước có hiệu lực thi hành.

BTNO