Đề xuất tăng 12,5% trợ cấp hàng tháng với cán bộ cấp xã

Kinh tế 27-05-2023

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 12,5% trợ cấp từ 1/7 đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP và Quyết định số 111 của Hội đồng Bộ trưởng.

BTNO