Đến năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 13-11-2022

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi người dân, mới đây UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 2179/QĐ-UBND quy định tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025.

Vũ Nguyệt