Dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Thời sự 24-06-2024

Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua. Một trong những nội dung quan trọng là dịch vụ lưu trữ chính thức trở thành ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

BTNO