Diện mạo mới ở Thanh Điền

Kinh tế 28-10-2023

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thời gian qua, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành chú trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM gắn với công tác giảm nghèo bền vững. Qua đó, không chỉ mang lại những kết quả quan trọng mà còn hoàn thành chương trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Tố Tuấn-Hà Quang