Chia sẻ:

Điều chuyển dự án đầu tư công giải ngân dưới 60%

Kinh tế 12-09-2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương được giao từ đầu năm.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI