Dự án làm mới kênh tiêu t12-17, không chỉ phục vụ cho việc tiêu thoát nước

Kinh tế 13-03-2023

Dự án làm mới kênh tiêu TN12-17 không chỉ để phục vụ nông nghiệp mà còn phục vụ nhiều khía cạnh mới về phát triển kinh tế - xã hội  mà nó đi qua.

Thế Nhân-Khánh Duy