Du lịch Tây Ninh-Dấu ấn miền biên viễn-Phần 1

Kinh tế 24-02-2023

Theo định hướng của tỉnh Tây Ninh, đến năm 2030, du lịch sẽ phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tăng bình quân hằng năm từ 25%/năm trở lên. Chi tiêu bình quân khách du lịch đến Tây Ninh đạt trên 1,3 triệu đồng/người/ngày.

Vũ Nguyệt