Dự toán thu–chi ngân sách chưa sát thực tế

Kinh tế 24-10-2022

Xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước không sát thực tế, còn quá thận trọng có thể đã làm giảm không gian của chính sách tài khoá. Tỷ trọng thu ngân sách Trung ương đang có xu hướng giảm dần trong tổng thu ngân sách Nhà nước... Đây chính là vấn đề được nhiều ĐBQH đề cập trong buổi thảo luận tổ sáng 22.10.

Tố Tuấn – Thanh Hải