Gặp gỡ nông dân sản xuất giỏi

Kinh tế 14-08-2023

Tấm gương của ông rất đáng trân trọng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới, gây quỹ vì người nghèo của huyện, xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn...

Hoàng Yến - Việt Đông