Giải ngân vốn đầu tư công: Cần nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Kinh tế 03-12-2022

Đến cuối tháng 10.2022, Tây Ninh là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất cả nước. Tuy nhiên, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án đã dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn gặp không ít khó khăn.

Vũ Nguyệt