Giữ vững an ninh quốc gia, đánh trúng, đúng các loại tội phạm

Pháp luật 11-02-2024

Năm 2023 vừa khép lại với những khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi, tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trong bối cảnh ấy, Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò, vị trí của mình. Chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, an toàn.

BTNO