Gỡ nút thắt cho công tác giải phóng mặt bằng

Xã hội 07-06-2022

Rà soát, đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng bảng giá đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục theo thẩm quyền…

Thế Nhân – Khánh Duy