Hấp dẫn lễ hội Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh

Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, tôn vinh các nghệ nhân đang thực hành, gìn giữ và phát huy các giá trị độc đáo văn hoá ẩm thực chay ở Tây Ninh.

Vũ Nguyệt-Nhật Quang