Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời sự 10-04-2024

Tại hội nghị, các uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X biểu quyết thống nhất 100% cử ông Võ Đức Trong tham gia Uỷ ban MTTQ, giữ chức Chủ tịch  Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Võ Quốc Thắng giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhật Quang