Hiệu quả sau 1 năm triển khai thi hành Luật cư trú mới

Pháp luật 24-12-2022

Sau hơn 1 năm Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung đổi mới đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý về nhân hộ khẩu trên địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương trong tình hình mới.

Phương Thảo – Hà Thuỷ - Nhật Quang - Tấn Lực