Hiệu quả từ chủ trương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thuỷ lợi

Kinh tế 21-05-2024

Những năm gần đây, Tây Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác đẩy mạnh hạ tầng thuỷ lợi, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thuỷ lợi kênh tưới, kênh tiêu, hạn chế tình trạng đến mùa khô lo thiếu nước, mùa mưa sợ bị ngập, giúp người nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế.

Tấn Hưng – Khánh Duy