Hiệu quả từ chương trình OCOP

Kinh tế 03-05-2023

Năm 2020, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) chính thức được triển khai trên địa bàn tỉnh. Với sự chỉ đạo đúng hướng của cấp uỷ, chính quyền cùng sụ nỗ lực tham gia của các chủ thể, đến nay toàn tỉnh có 68 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Vũ Nguyệt