Hiệu quả từ chương trình trạm cấp nước tập trung vùng nông thôn

Kinh tế 07-05-2024

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 79 công trình cấp nước tập trung nông thôn (công trình); trong đó Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý vận hành 73 công trình, Ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã quản lý 6 công trình (riêng khu vực huyện Gò Dầu không có công trình cấp nước tập trung nông thôn).

Tấn Hưng – Nhật Quang