Hiệu quả từ công trình xử lý kim loại nặng trong nước ngầm

Hệ thống này được vận hành từ tháng 05 năm 2015. Từ khi hoàn thiện đến nay, sau xử lý, chất lượng nước của hệ thống này đã được Bộ Y tế chứng nhận đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 01:2009.