Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động

Xã hội 28-04-2022

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Nhật Quang