Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Kinh tế 31-05-2024

Vừa qua, tại buổi thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, UBND tỉnh đã trình tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2025.

Vũ Nguyệt