Hoàn thiện danh mục phân tín dụng, trái phiếu loại xanh

Kinh tế 04-04-2024

Tín dụng xanh, trái phiếu xanh còn nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là chưa có danh mục phân loại xanh làm căn cứ để triển khai. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội thảo “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển tín dụng xanh, trái phiếu xanh: vấn đề cấp bách” diễn ra ngày 3-4 tại Hà Nội.

BTNO