Chia sẻ:

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Chính trị 24-11-2018
Theo chỉ đạo của Trung ương, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI