Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943 - 2023)

Ngày 27.2, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Chính trị Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hoàng Yến